Підгаєцький ЗДО "Журавлик", Підгайці
Тернопільська область, Тернопільський район

Портрет педпрацівника за професійним стандартом

      Відповідно до Наказу Мінекономіки від 19.10.2021 № 755-21 основна мета професійної діяльності вихователя – організувати навчання, виховання та розвиток вихованців, формуючи в них ключові компетентності відповідно до державного стандарту.

      Професійну діяльність вихователь здійснює відповідно до трудового договору та/або посадової інструкції, а також виконує її у будівлі закладу освіти, що використовується в освітньому процесі, та за межами будівлі закладу освіти.

      Вихователь безпосередньо підпорядковується керівнику закладу дошкільної освіти.

      Вихователь ЗДО повинен мати освіту за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та/або професійну кваліфікацію вихователя:

• вищу – освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,         ступінь молодшого бакалавра, ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, ступінь магістра;

• фахову передвищу – ступінь фахового молодшого бакалавра.

     Може мати вищу або фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за умови присвоєння професійної кваліфікації вихователя.

 

Існує шість загальних компетентностей, якими має володіти вихователь ЗДО:

Компетентність              

Що вміє робити?

Громадянська

 

 

Діє відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізовує свої права і обов’язки; усвідомлює цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку.

Соціальна

 

Здатний до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня.

Культурна

 

 

Виявляє повагу та цінує українську національну культуру, поважає багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатний до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження.

Лідерська

 

Уміє приймати ефективні рішення у професійній діяльності та відповідально ставиться до обов’язків, здатний мотивувати людей до досягнення спільної мети.

 

Підприємницька

 

Здатний до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до само презентації та результатів своєї професійної діяльності; уміє керувати власним життям і кар’єрою, планувати й управляти культурними та соціальними проектами, критично мислити.

 

Етична

Усвідомлює свої професійні можливості та діє лише в межах рівня професійної підготовленості , на основі етичних міркувань, доброчесності, соціальної відповідальності, поваги до різноманітності та мультикультурності.

Логін: *

Пароль: *