Підгаєцький ЗДО "Журавлик", Підгайці
Тернопільська область, Тернопільський район

Нормативно- правова база

                 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                   Рішення 13-ї сесії

                                                        Підгаєцької міської ради VIII скликання

                                       від 17 вересня 2021р. №1474

                 Міський голова

                                      ______________ І.С.Мерена

 

 

 

 

СТАТУТ

Підгаєцького

закладу дошкільної освіти

«Журавлик»

Підгаєцької міської ради

(Нова редакція)
 

 

2021р

І. Загальні положення

         1.1. Підгаєцький заклад дошкільної освіти «Журавлик» (ясла-садок) створено на підставі рішення виконавчого комітету районної ради народних депутатів від 17 липня 1990 року, № 194 «Про відкриття ясла-садка «Журавлик» в м. Підгайці».

          1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 48000, Тернопільська обл., тернопільський р-н, вул. Боднарська 8а, м.Підгайці, тел. 2-15-63.

 Скорочене найменування: Підгаєцький ЗДО «Журавлик».

          1.3. Засновником Підгаєцького закладу дошкільної освіти «Журавлик» є Підгаєцька міська рада. ЗДО підпорядкований управлінню освіти Підгаєцької міської ради. Засновником будівель, споруд, навчального обладнання, інвентаря та іншого майна є територіальна громада м. Підгайці, якими користується Підгаєцький ЗДО «Журавлик». Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу дошкільної освіти, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

         1.4. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, інформативно-правовими актами,рішеннями (розпорядженнями) засновника або уповноваженого ним органу, власними установчими документами та іншими законодавчими документами. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою та діє на підставі власних установчих документів, які розробляються та затверджуються засновником відповідно до законодавства.

         1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп.

         1.6. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення права дитини у тому числі з ООП на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлені дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

          1.7. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
          Заклад має право самостійно ухвалювати рішення з будь-яких питань у межах автономії: фінансової, академічної, кадрової та організаційної, визначеної законом та установчими документами  з окремих питань ,не врегульованих законодавством.

         1.8. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним  законодавством, Положенням та даним Статутом:

 • Планує діяльність та формує стратегію розвитку.

 

 

 • Формує освітню програму.
 • Забезпечує добір і розстановку кадрів.
 • Відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи).
 • Режим роботи закладу,тривалість перебування в ньому дітей встановлюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

          1.9. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти;
 • Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

          1.10. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1.Заклад дошкільної освіти розрахований на 220 місць.

2.2.Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3.У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку.

2.4.Заклад дошкільної освіти має групи з денним утриманням дітей та

9-ти годинним  перебуванням дітей.

2.5.Наповнюваність груп дітьми становить:

для дітей віком від одного до трьох років – ддо 15 осіб;
для дітей віком від трьох до шести (семи) – до 20 осіб;
різновікові – до 15 осіб;
з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб ;
в оздоровчий період – до 15 осіб;
в інклюзивних групах – не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами, враховуючи складність порушення розвитку.

         У разі зарахування дітей з ООП в ЗДО утворюється інклюзивна група. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами,у тому числі діти з інвалідністю, які за висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

          2.6. Зарахування дитини в заклад дошкільної освіти здійснюється керівником протягом календарного року на вільні місця у порядку надходження заяв. Заява про зарахування подається особисто одним із батьків або іншим законним представником дитини. Прийом заяв про зарахування дітей може організовуватися з використанням системи електронної реєстрації, запровадженої згідно з рішенням відповідного засновника. Зарахування дитини здійснюється згідно з відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

          2.7. Про зарахування  необхідно пред’явити:
          - заяву батьків, або осіб, які їх замінюють;

          - медичну довідку видану відповідно до статті 15 закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

          - документи для встановлення батьківської плати (при наявності пільг);
         - копію свідоцтва про народження дитини, копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

           Для зарахування дитини з інвалідністю до державного (комунального) закладу дошкільної освіти до заяви про зарахування додається:

          - копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

          - копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

Першочергово зараховуються діти, які :

         - проживають на території обслуговування державного закладу дошкільної освіти;

          - є  рідними  братами або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

           - є дітьми працівників такого закладу  дошкільної освіти;
           - належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку,  сенсорними та фізичними порушеннями;
          - належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім`ю, дитячий будинок сімейного типу, а також усиновлених дітей;
         - перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку  в службах у справах дітей.

2.8. За вихованцем зберігається місце у державному закладі дошкільної освіти у літній період(75днів) та у таких випадках:

     - у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

     - у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

     - на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

Вихованці старшого дошкільного віку, які здобувають дошкільну освіту у державному закладі дошкільної освіти та на початок літнього періоду є такими, яких зараховано до закладу загальної середньої освіти, за бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини можуть продовжувати здобувати дошкільну освіту в державному закладі дошкільної освіти до кінця літнього періоду.

2.9. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків);

2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти відповідного типу;

3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

    2.10. Керівник державного закладу дошкільної освіти зобов’язаний письмово із зазначенням причин повідомити одного з батьків або іншого законного представника дитини про відрахування дитини не менш як за десять календарних днів до такого відрахування.

Забороняється відрахування дитини із державного закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

      2.11.Зарахування та відрахування дитини здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти. Порядок зарахування, відрахування та переведення дітей до приватних, корпоративних закладів дошкільної освіти визначається їх засновником .   

       2.12. Заклад дошкільної освіти   може здійснювати  соціально-педагогічний  патронат  сім'ї  з метою забезпечення умов  для  здобуття  дошкільної  освіти  дітьми  дошкільного  віку, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, але не відвідують закладів дошкільної освіти,  та  надання  консультаційної допомоги сім'ї.

         Діти, які  перебувають у закладі дошкільної освіти під соціально-педагогічним патронатом,  беруться на облік у цьому закладі.

 

ІІІ. Режим роботи закладу дошкільної освіти

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 9-ти год. Вихідні: субота, неділя  та святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти з 8:15 год. до

 17:15 год.

          3.3. Режим роботи закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, тривалість перебування в ньому дітей встановлює його засновник, або уповноважений ним орган відповідно до законодавства України.

           3.4.За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють в закладі дошкільної освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні;

 

                         ІV. Структура та організація діяльності закладу

дошкільної освіти

   4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Літній період починається 1 червня і закінчується 31 серпня. Заклад дошкільної освіти може мати у своєму складі групи, між якими вихованці розподіляються за віковими (одновіковими, різновіковими) або сімейними (родинними) ознаками відповідно до рішення керівника закладу дошкільної освіти.

  Формування групи за сімейними (родинними) ознаками передбачає перебування в ній вихованців, які перебувають між собою в сімейних (родинних) стосунках незалежно від ступеня їх споріднення. Групи формуються в межах граничної чисельності вихованців, що встановлена відповідно до визначених законодавством нормативів наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти.

  Засновник закладу дошкільної освіти може встановлювати граничну чисельність вихованців у групі меншу, ніж визначено нормативами наповнюваності груп дітьми у закладі дошкільної освіти

   Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей одного віку або з різницею у віці. Різновікові групи можуть утворюватися для дітей раннього (від одного до трьох років) та дошкільного (від трьох до шести (семи) років) (для дітей з особливими освітніми потребами - від трьох до семи (восьми) років) віку.

   При не достатній кількості дітей  для створення окремої групи з короткотривалим перебуванням (до 4 годин) діти,  зараховуються до відповідної групи закладу дошкільної освіти, що функціонує за повним режимом перебування, але без організації для них харчування за умови короткотривалого перебування відповідно до заяв батьків або іншим законним представником  дитини.

          4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та літній період .

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу дошкільної освіти.

          4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

          4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за Базовим компонентом і чинними освітніми та комплексними програмами. 

          4.6. Заклад дошкільної освіти може організовувати різне профільне спрямування гуртків:

          - естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні тощо), спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, настільного тенісу, футбол, баскетбол тощо),
           - іноземної мови, комп’ютерної грамоти, основи грамоти, соціально-фінансова грамотність, шахи, шашки та інші , визначаючи рівень готовності закладу, надавати послуги освітніх напрямів варіативного складника, враховуючи задатки, нахили, здібності ,індивідуальні психічні та фізичні можливості дітей, висококваліфікованих педагогів, обслуговуючого персоналу.

         4.7. Зміст додаткових освітніх послуг визначається парціальними та локальними програмами. Надання додаткових освітніх послуг, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, запроваджується лише за згодою одного з батьків або іншого законного представника дитини. Додаткові освітні послуги надаються за рахунок коштів батьків або інших законних представників дитини, фізичних та юридичних осіб на основі угоди, укладеної між одним із батьків або іншим законним представником дитини та закладом дошкільної освіти в межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

V. Організація харчування дітей у закладі

дошкільної освіти

5.1. Забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно договорів укладених з постачальниками продуктів харчування.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено 3-х разове харчування (літній період 4-х разове)

   5.3. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх належного розвитку, з урахуванням особливих дієтичних потреб дітей, а також дотриманням принципів здорового харчування та натурального набору продуктів згідно з додатками 123 і 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 “Про затвердження норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 47, ст. 3107; 2014 р., № 68, ст. 1896; 2020 р., № 20, ст. 763), Порядком надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 116 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 518), постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 р. № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 35, ст. 1650), спільним наказом МОН та МОЗ щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання організації харчування у закладах освіти.

   Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на сестру медичну старшу та керівника закладу дошкільної освіти.

 

VІ. Медичне обслуговування дітей у закладі

дошкільної освіти

    6.1. Cестра медична старша закладу дошкільної освіти здійснює контроль за дотриманням санітарного законодавства, моніторинг стану здоров’я та контроль виконання індивідуального плану щеплень та профілактичних медичних оглядів дітей, надання домедичної допомоги у невідкладному стані, інформування батьків або інших законних представників про стан дитини та організацію заходів для госпіталізації

(у разі показань), здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або інших законних представників дитини та працівників закладу.

   6.2. Для проведення лікувально-оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи в інклюзивних групах облаштовуються відповідні кабінети та приміщення.

VІІ. Учасники освітнього процесу

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, керівник, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2.Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються згідно із законодавством.

    7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • Безоплатна дошкільна освіта.
 • Безпечні та не шкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та навчання.
 • Захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку.
 • Захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності.
 • Здоровий спосіб життя.
 • Безоплатне медичне обслуговування.

         7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • Вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дошкільної освіти.
 • Обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу.
 • Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.
 • Брати участь у покращені організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу.
 • Відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг.
 • Захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
 • Мають право бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами, або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.

Батьки або особи,  які їх замінюють, зобов’язані:

 • Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку.
 • Своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини.
 • Слідкувати за станом здоров’я  дитини.
 • Інші права, що не суперечать законодавству України.
 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

    Педагогічні працівники освіти у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини забезпечують єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках освітнього процесу, створюють безпечне освітнє середовище, вільне від будь-яких проявів насильства та булінгу (цькування).

   Учасники освітнього процесу взаємодіють на основі поваги один до одного, дотримання правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та  Положення про дошкільну освіту.

     7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

    7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», « Про дошкільну освіту», положенням «Про заклад дошкільної освіти», іншими нормативно-правовими  актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     7.7. Педагогічні працівники мають право:

 • На вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів та засобів роботи з дітьми.
 • Брати участь у роботі органів самоврядування закладу.
 • На підвищення кваліфікації, участь у методичних об’ єднаннях, нарадах тощо.
 • Проводити в установленому порядку науково дослідну, експериментальну, пошукову роботу.
 • Вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу.
 • На соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства.
 • Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
 • На захист професійної честі та власної гідності.
 • Інші права, що не суперечать законодавству України.

          7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • Виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору.
 • Дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків.
 • Забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які можуть зашкодити її здоров’ю,  а також від психічного та фізичного насильства.
 • Брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури.
 • Виконувати накази та розпорядження керівника.

    7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором.

         7.10. Працівники  закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

    7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди 2 рази в рік у Підгаєцькій районній поліклініці.

    7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється один раз на 5 років відповідно до типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

    7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
         7.14. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників закладу дошкільної освіти регулюються трудовим законодавством та трудовими договорами.

                       VІІІ. Управління закладом дошкільної освіти

         8.1.  Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його керівник.

         8.2.Керівника комунального закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник  або уповноважений ним орган.

         8.3.Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту (для керівників державних і комунальних закладів дошкільної освіти - вищу педагогічну освіту), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

  Керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

  Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу дошкільної освіти визначаються законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

   Керівник закладу дошкільної освіти:

   - організовує діяльність закладу дошкільної освіти;

   - вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

   - призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

   - забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

   - забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

   - забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

   - сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

   - сприяє здоровому способу життя вихованців та працівників закладу дошкільної освіти;

   - забезпечує створення у закладі дошкільної освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

   - видає у межах компетенції накази і контролює їх виконання;

   - здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

          8.4. Педагогічна рада:

Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада. ,повноваження якої визначаються установчими документами  закладу. Керівник є головою педагогічної ради.

          До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

    На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

 Педагогічна рада обирає із свого складу секретаря на навчальний рік.

    Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

   - схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

  - формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

  - розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу в закладі;

  - визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

  - затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

  - обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи;

    - затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

   - розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

  - ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

  - розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

  - має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

  - розглядає інші питання, віднесені законом та установчими документами закладу до її повноважень.

  Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

           У закладі дошкільної освіти можуть діяти органи самоврядування працівників такого закладу, органи батьківського самоврядування, інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

    Повноваження, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту” та установчими документами закладу дошкільної освіти.

          8.5. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків, або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

 • Термін їх повноважень становить 1 рік.
 • Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

 

Загальні збори:

 • Приймають Статут, зміни і доповнення.
 • Обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень.
 • Заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування.
 • Розглядають питання навчально-виховної , методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

         8.6. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти:

 • Кількість засідань ради визначається за потребою.
 • Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірними, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
 • Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

ІX. Матераільно-технічна база закладу дошкільної освіти

 9.1. Заклад дошкільної освіти є суб’єктом господарювання, який діє у статусі бюджетних установ ,утримуються повністю публічним коштом місцевого бюджету (п.6ч.1 ст.1,ч.2.ст.22. Закону про освіту,п.12.ч.1.ст.2.Бюджетного кодексу) ,володіє майном, яке надав засновник на праві постійного користування і лише підпорядкований управлінню освіти ,а не діє у його складі. Заклад становить основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі бухгалтерії. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах оперативного управління. Дитячий садок несе відповідальність за дотримання вимог та норм з охорони раціонального використання і відновлення природніх ресурсів.

          9.2. Матераільно-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, обладнання та інше. Об’єкти та майно не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладом дошкільної освіти пов’язаних з забезпеченням освітнього процесу або обслуговування  учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення органом управління можливості користування державним нерухомим майном відповідно  до законодавства. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів засновника закладу та інших джерел, не заборонених законодавством.

 

X. Фінансово-господарська діяльність закладу

дошкільної освіти

 

Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України “Про освіту” “Про дошкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів. Заклад дошкільної освіти фінансується з джерел, визначених відповідно до законодавства. Заклад  дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет міністрів України. Засновник  закладу дошкільної освіти має право затверджувати перелік платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Штатні розписи закладу дошкільної освіти встановлюється відповідно до законодавства на основі Типових штатних нормативів закладу дошкільної освіти, затверджених МОН за погодженням з Мінфіном керівником.

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

 • Засновника
 • Державного та місцевого бюджету  у розмірі, передбаченому нормативами фінансування.
 • Батьків або осіб, які їх замінюють.
 • Добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.
 • Інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом має право:

 • Придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно.
 • Отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
 • Здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та  фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Засновник або уповноважений ним орган закладу дошкільної освіти має повноваження:

 • Забезпечувати реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти,  покращення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування.
 • Брати участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти.
 • Створювати умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти.
 • Організовувати наукове, програмно-методичне, кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію.
 • Організовувати підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладах дошкільної освіти та контролюють хід їх здійснення.
 • Забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти.
 • Здійснювати інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

    10.4. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

     10.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначає керівник закладу відповідно до законодавства. За  рішенням керівника ЗДО бухгалтерський облік може здійснюватися  самостійно заклад освіти або через централізовану бухгалтерію.

 

              XІ. Контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є державний нагляд (контроль) у сфері дошкільної освіти.

11.2. Контроль за дотриманням закладом дошкільної освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється засновником або уповноваженим ним органом.

11.3. Створення, ліквідація, реорганізація закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

 

Директор

Підгаєцького ясла-садка «Журавлик»                                  О. Б. Мигелич

 

М.П.

                                                                                          Додаток

                                                                                          до наказу ЗДО «Журавлик»                                   

                                                                                          04 січня 2023 р. № 2

 

ІНСТРУКЦІЯ З ДІЛОВОДСТВА

І. Загальні положення

1. Інструкція з діловодства ЗДО (далі — Інструкція) — обов’язковий нормативний акт, що регламентує зміст та організацію виконання процесів з діловодства ЗДО.

2. Інструкція встановлює єдині вимоги щодо створення документів і роботи з документами, а також порядок їх архівного зберігання.

3. Дотримання вимог Інструкції є обов’язковим для працівників ЗДО.

4. Директор ЗДО відповідає за збереженість службових документів та інформації, яку вони містять, втрату і несанкціоноване знищення документів, порушення правил користування документами.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів відповідно до номенклатури справ відповідають працівники, які створюють ці документи (Додаток 1).

   За організацію діловодства та зберігання документів відповідають особи, призначені наказом директора ЗДО: у поточному діловодстві — діловод, в архіві — особа, відповідальна за ведення архіву в закладі. У їхніх посадових (робочих) інструкціях зазначають обов’язки, права та відповідальність.

6. Інструкція чинна до заміни її новою.

ІІ. Вимоги до створення та оформлення документів

1. Загальні вимоги

1. Документи ЗДО за їх назвою, формою та складом реквізитів повинні відповідати уніфікованим формам, які встановлені Національним стандартом ДСТУ 4163:2020.

2. Кожен документ має містити всі обов’язкові реквізити, розташовані у визначеному порядку: найменування ЗДО — автора документа, назву виду документа (крім листів), дату, реєстраційний індекс, заголовок до тексту, текст, підпис.

3. Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні та доповідні записки тощо), авторами яких є фізичні особи, допустимо оформлювати рукописним способом.

4. Документи, які виготовляють за допомогою друкувальних засобів, оформлюють гарнітурою Times New Roman та шрифтом розміром 14 друкарських пунктів.

    Для друкування реквізитів «Довідкові дані про юридичну особу», «Код юридичної особи», «Відомості про виконавця документа» використовують шрифт розміром 12 друкарських пунктів.

   Для друкування реквізиту «Назва виду документа» використовують розріджений шрифт розміром 16 друкарських пунктів.

   Для друкування реквізитів «Найменування юридичної особи», «Найменування структурного підрозділу юридичної особи», «Назва виду документа» та «Заголовок до тексту документа» використовують напівжирний прямий шрифт.

   Текст документів на аркушах паперу формату А4 друкують через 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 — через 1 міжрядковий інтервал.       

   Реквізити документа (крім тексту), що складаються з кількох рядків («Довідкові дані про юридичну особу», «Заголовок до тексту документа», «Відмітка про наявність додатків»), друкують через 1 міжрядковий інтервал.    

   Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження документа», «Гриф погодження (схвалення) документа» відокремлюють один від одного через 1,5 міжрядкових інтервали.

   Реквізити документа відокремлюють один від одного через подвійний міжрядковий інтервал.

    Реквізити «Найменування юридичної особи вищого рівня», «Найменування юридичної особи», «Назва виду документа» друкують великими літерами.  

   Розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» друкують на рівні останнього рядка найменування посади.

    Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (окрім реквізиту «Текст документа») — 73 мм (28 друкованих знаків).

   Якщо заголовок до тексту документа перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його продовжують до межі правого поля. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

   Під час оформлення документів дотримують таких відступів від межі лівого поля документа:

– 10 мм — для абзаців у тексті;

– 90 мм — для реквізиту «Адресат»;

– 100 мм — для реквізитів «Гриф затвердження документа» та «Гриф обмеження доступу до документа»;

 – 125 мм — для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис».

   Не роблять відступ від межі лівого поля для реквізитів «Дата документа», «Заголовок до тексту документа», «Текст документа» (без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Гриф погодження (схвалення) документа», «Відмітка про ознайомлення з документом», найменування посади в реквізиті «Підпис», а також слів «СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «ВИРІШИЛИ», «УХВАЛИЛИ», «НАКАЗУЮ».

   У разі наявності кількох грифів затвердження і погодження (схвалення) документа перший гриф друкують без відступу від межі лівого поля, другий — через 100 мм від межі лівого поля.

    Якщо в тексті документа є посилання на додатки або на документ, що став підставою для його підготовки (видання), слова «Додаток» і «Підстава» друкують без відступу від межі лівого поля, а текст до них — через 1 міжрядковий інтервал.

   Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки пронумеровують. Номери сторінок ставлять посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова «сторінка» та розділових знаків. Першу сторінку не нумерують. Сторінки документа і кожного з додатків мають окрему нумерацію.

   Тексти документів тривалого (понад 10 років) зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи тимчасового строку (до 10 років включно) зберігання друкують на лицьовому і зворотному боці аркуша.

5. ЗДО веде діловодство державною мовою. Документи оформлюють державною мовою.

2. Вимоги до бланків документів

1. Організаційно-розпорядчі документи ЗДО оформляють на бланках. Розміщення реквізитів на бланку повинно відповідати ДСТУ 4163:2020.

2. Зразки бланків розробляє експертна комісія, діловод закладу освіти.

3. У ЗДО використовують такі бланки документів: накази, листи, протоколи, акти (Додаток 2).

4. Бланки виготовляють за допомогою комп’ютерної техніки.

5. На бланках документів ЗДО використовують такі реквізити:

– найменування ЗДО — відповідно до Статуту ЗДО;

– назва виду документа — не зазначають на листах;

– дата документа;

 – реєстраційний індекс документа;

– заголовок до тексту документа;

– текст документа;

– підпис.

6. У ЗДО використовуються поздовжні бланки.

7. Бланки документів виготовляють на аркушах паперу формату A4: 210×297 мм та A5: 210×148 мм.

Використовують поля:

– ліве — 30 мм;

– праве — 10 мм;

– верхнє та нижнє — по 20 мм.

8. Не на бланках оформлюють деякі внутрішні документи (заяви працівників, доповідні записки, довідки тощо) та документи, що створюються від імені кількох установ. Для таких документів створюють шаблони.

 

 

3. Вимоги до печатки

1. Право на застосування печатки ЗДО із зазначенням найменування ЗДО та ідентифікаційного коду закріплюють у статуті ЗДО.

    На документах, що засвідчують права громадян і юридичних осіб, на яких фіксується факт витрати коштів і проведення операцій з матеріальними цінностями, підпис директора ЗДО скріплюють печаткою ЗДО.

2. Директор ЗДО застосовує штампи з повним найменуванням ЗДО та іншими реквізитами бланка. Штамп з повним найменуванням ЗДО використовують матеріально-відповідальні особи: завідувач господарства, комірник, каштелян. 3. Відбиток печатки, що засвідчує підпис директора, ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер найменування посади особи, яка підписала документ, але не підпис посадової особи.

4. Печатку зберігають у сейфі, що надійно замикається, у кабінеті директора.

4. Вимоги до оформлення документів

1. Датою документа є дата його підписання, затвердження, прийняття, реєстрації або складення (для актів), засідання колегіального органу (для протоколів).

   Дату оформляють цифровим способом: 05.10.2023; 21.01.2023 тощо.

2. Під час реєстрації документа дату проставляють у лівій верхній частині документа на спеціально відведеному місці на бланку.

 3.У документах, складених не на бланку (заяви працівників, доповідні записки, довідки тощо), дату проставляє автор документа нижче підпису.

4. У разі погодження (схвалення) документа кількома особами (директор, голова ПК) або колегіальними органами ЗДО оформлюють відповідну кількість грифів погодження (схвалення). Якщо документ погоджують (схвалюють) дві посадові особи або два колегіальні органи юридичної особи (юридичних осіб), грифи погодження (схвалення) розміщують на одному рівні горизонтально, а якщо більше двох — на одному рівні горизонтально вертикальними рядками в довільному порядку.

5. Затверджують управлінські документи особисто директор або наказом із зазначенням на документі грифа затвердження, оформленого так:

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ЗДО «Журавлик»

____________ Олександра МИГЕЛИЧ

06 січня 2023 р.

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ директора ЗДО «Журавлик»

06 січня 2023 року № 5

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради ЗДО «Журавлик»

06 січня 2023 року № 5

 

6.Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа з відступом 100 мм від межі лівого поля.

   Складники грифу відокремлюють один від одного через 1,5 міжрядкових інтервали. Якщо певний складник грифу займає більше одного рядка, друкують його в 1 міжрядковий інтервал.

7. Наказом директора ЗДО затверджують положення, інструкції з охорони праці та безпеки, правила, порядки та інші документи нормативно-правового або нормативного характеру.

   Документи, що не потребують додаткових вказівок, завдань щодо їх упровадження або виконання: протоколи, акти, плани, звіти, кошториси, посадові інструкції, програми, нормативи тощо затверджує директор ЗДО.

8. Протоколи педагогічної ради підписує голова та секретар.

   Документи, що склала комісія, підписують голова комісії і всі члени комісії.     

   Документи, що підлягають затвердженню (інструкції, положення, правила тощо), підписує посадова особа, відповідальна за їх підготовку.

   Накази підписує директор ЗДО. Наприклад:

 

  Директор ЗДО «Журавлик»       Особистий пiдпис        Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ          

                                                                                               (не на бланку)

 Директор                                       Особистий пiдпис        Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

                                                                                               (на бланку)

9. За відсутності директора ЗДО, найменування посади, власне ім’я і прізвище якої зазначено в документі, його підписує особа, яка виконує його обов’язки. Наприклад:

 

 Вихователь-методист                 Особистий пiдпис          Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

   Під час підписання документа не ставлять прийменник «За» чи правобічну похилу риску перед найменуванням посади. Слова «Виконувач обов’язків» або «В. о.» до найменування посади директора ЗДО додають лише в разі його заміщення на підставі розпорядчого документа органу управління освітою. Наприклад:

 

    В. о. директора                    Особистий пiдпис           Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

10. Текст управлінського документа повинен бути чітким, конкретним, лаконічним, інформативним та відповідати орфографічним, лексичним, морфологічним, синтаксичним, стилістичним, пунктуаційним нормам.

11. Текст документа повинен стосуватися того питання, яке сформульоване в заголовку до тексту, чітко відображати причину й мету створення документа, розкривати суть конкретної справи, містити аргументовані докази, висновки, пропозиції.

12. Під час складання документів вживають діловий стиль, для якого характерний нейтральний тон викладення, позбавлений образності, емоційності та індивідуальних авторських рис.

13. Текст документа оформляють у вигляді суцільного зв’язного тексту, або анкети чи таблиці, або поєднують ці форми.

   Суцільний зв’язний текст, як правило, складають з двох частин. У першій (вступній) частині зазначають підставу, обґрунтування або мету складання документа, у другій (заключній) частині — висновки, пропозиції, рішення, прохання. В окремих випадках документ після вступної частини може містити мотивувальну частину, в якій обґрунтовують позицію закладу.

14. У тексті документа, підготовленого відповідно до документів інших установ або раніше виданих документів, зазначають його реквізити у послідовності: назва виду документа, найменування установи — автора документа, дата, реєстраційний номер, заголовок до тексту.

15. Тексти складних і великих за обсягом документів (положення, правила, інструкції, огляди, звіти тощо) поділяють на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. Пункти в тексті нумерують арабськими цифрами з крапкою, а підпункти — арабськими цифрами з дужкою.

   Розділи нумерують римськими цифрами, а також в окремих випадках їх можна поділяти на глави.

16. Протокол — документ, у якому фіксують перебіг засідань, ухвалення рішень дорадчими та колегіальними органами, комісіями тощо.

   Протоколи засідань педагогічної ради, інших колегіальних органів складають у стислій формі, а можна і у повній. У протоколі, складеному в стислій формі, фіксують лише ухвалені рішення без деталізації перебігу обговорення питання.  

   Основна частина протоколу складається з розділів, які мають відповідати пунктам порядку денного. Розділи нумерують арабськими цифрами і будують за схемою:

– для стислої форми протоколів: «СЛУХАЛИ — УХВАЛИЛИ»;

– для повної форми протоколів: «СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — УХВАЛИЛИ».

   Після слова «СЛУХАЛИ» з нового рядка зазначають прізвище та власне ім’я кожного доповідача.

   У повній формі протоколу після слова «ВИСТУПИЛИ» фіксують виступи тих осіб, які взяли участь в обговоренні доповіді (питання порядку денного). Виступи оформлюють у протоколі із зазначенням посад, прізвищ та власних імен доповідачів у називному відмінку, викладенням змісту виступу або питання, відповіді на нього.

17. Тексти виступів у протоколі викладають від третьої особи однини.

   Текст або тези доповіді, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу не включають. Після відомостей про доповідача ставлять тире і зазначають «Текст доповіді додається до протоколу».

    Після слова «УХВАЛИЛИ» фіксують ухвалене рішення з обговорюваного питання порядку денного, яке має включати складові, що відповідають на запитання: кому, що зробити і в який строк.

   Нумерацію протоколів засідань педагогічної ради ведуть в межах навчального року, протоколів виборних органів — у межах їх повноважень.

   Нумерацію протоколів ведуть окремо за кожною групою протоколів засідань відповідного колегіального органу.

   Датою протоколу є дата проведення засідання.

18. У листуванні застосовують форму викладу тексту від першої особи множини (вважаємо, надсилаємо, просимо, пропонуємо) або від третьої особи однини («Заклад не заперечує», «Заклад вважає за необхідне»).

   У документах, складених директором ЗДО і адресованих керівнику установи або структурного підрозділу (доповідна записка, пояснювальна записка, заява), застосовують форму викладу тексту від першої особи однини (пропоную, вважаю, прошу).

19. Директор ЗДО засвідчує копії документів, що створюють у закладі, за винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують засвідчення в нотаріальному порядку.

   Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом» (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. Наприклад:

 

   Згідно з оригіналом

   Директор ЗДО «»Журавлик»»     Особистий пiдпис     Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ  

   04.01.2023

   Відбиток печатки

   Відмітку про засвідчення копії документа проставляють нижче реквізиту «Підпис» на лицьовому боці останнього аркуша копії документа.

20. Витяг зі службового документа виготовляють, якщо немає необхідності виготовляти копію. Витяг оформлюють на загальному бланку закладу із дотриманням таких вимог:

 – у назві виду документа зазначають: «витяг з наказу», «витяг з протоколу»;

 – відтворюють повністю вступну частину (якщо вона є) службового документа; – з основної частини тексту документа виписують той пункт, інформація якого необхідна;

– відтворюють реквізит «Підпис» (без особистого підпису);

 – проставляють відмітку про засвідчення копії та відбиток печатки закладу. Витяги з протоколів засвідчує секретар, який складає протоколи і здійснює їх зберігання, з наказів — директор ЗДО.

 

5. Вимоги до організації документообігу та визначення його обсягу

1. Діловод (або директор) опрацьовує документи, що надійшли до ЗДО, реєструє, передає директору або виконавцям.

2. Документи, надіслані факсом та електронною поштою, реєструють окремо від інших вхідних документів. Це може бути електронна реєстрація або журнальна.

3. Факт надходження документа до ЗДО обов’язково фіксують, проставляючи на вхідних документах відмітку про його надходження до ЗДО. Відмітку проставлять від руки або за допомогою штампа.

4. Під час реєстрації документів у ЗДО дотримують вимог:

– документи реєструють у журналах незалежно від способу їх доставки, передачі чи створення (Додаток 3);

 – документи реєструють за документопотоками: вхідні, вихідні, внутрішні;

 – документи реєструють лише один раз. Вхідні — у день надходження або не пізніше наступного робочого дня, якщо документ надійшов у неробочий час; створювані — у день підписання або затвердження.

5. За виконання документа відповідають особи, зазначені у наказі або резолюції директора ЗДО, та працівники, яким безпосередньо доручено виконання у строки, вказані в документі.

6. Контроль за виконанням документів здійснюють з метою забезпечення своєчасного та належного їх виконання директором ЗДО.

7. Вихідні документи надсилають адресатам з використанням засобів поштового зв’язку або електрозв’язку. Реєструють у журналі вихідної документації.

8. Документи, що надсилають одночасно одному і тому самому адресатові, вкладають в один конверт (упакування). На конверті зазначають адресу, за необхідності проставляють реєстраційні індекси всіх документів, які містяться у конверті.

9. Реквізит «Адресат» може містити поштову адресу. Наприклад:

 

Державний архів Тернопільської області,  вул. Шевченка, буд. 39,

м. Підгайці, 48000

 

   Якщо документ адресують фізичній особі, спочатку зазначають власне ім’я та прізвище адресата в давальному відмінку, потім — поштову адресу.

Наприклад:

 

   Петру Романіву

   вул. Бережанська, буд. 8,

   м. Підгайці, Тернопільський р-н,    

   Тернопільська обл.,

   48000

 

Додатки до Інструкції з діловодства                                             

                                                                                                                  Додаток №1
                                                                                                                    до Інструкції

ПЕРЕЛІК
обов'язкового складу документів, відповідальність за формування та зберігання яких несуть:

1. Керівник закладу:

1.1. Ліцензія на право ведення закладом діяльності з надання освітніх послуг (стосується лише закладів приватної форми власності).

1.2. Свідоцтво про державну атестацію закладу та матеріали державної атестації.

1.3. Статут закладу.

1.4. Книги реєстрації наказів з основних питань діяльності та кадрових питань, папки з наказами. При відсутності комп'ютера книги наказів з основних питань діяльності та кадрових питань ведуться у рукописному вигляді.

1.5. Річний план роботи закладу на навчальний рік та оздоровчий період.

1.6. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу.

1.7. Книга обліку особового складу працівників.

1.8. Особові справи працівників закладу.

1.9. Трудові книжки працівників та книга обліку трудових книжок.

1.10. Журнал(и) обліку вхідних документів та реєстрації документів, створених закладом (додаток 8).

1.11. Матеріали щодо проведення атестації педагогічних та інших працівників закладу (заяви, списки працівників, які атестуються, та їх характеристики, графік роботи атестаційної комісії, протоколи засідань атестаційних комісій тощо).

1.12. Копії документів статистичної звітності.

1.13. Графіки роботи працівників закладу.

1.14. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.15. Посадові (робочі) інструкції працівників закладу.

1.16. Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі.

1.17. Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу.

1.18. Протоколи: загальних зборів працівників закладу, виробничих нарад, батьківських зборів, засідань батьківських комітетів.

1.19. Матеріали щорічного звітування керівника закладу.

1.20. Контрольно-візитаційна книга закладу.

2. Вихователь-методист:

2.1. План роботи.

2.2. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників.

2.3. Картотека матеріалів, обладнання, публікацій періодичних освітніх видань, психолого-педагогічної, методичної літератури, передового педагогічного досвіду методичного кабінету закладу.

2.4. Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення.

2.5. Матеріали проведених семінарів, звіти творчих, проблемних груп, конспекти занять; програми святкових заходів, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальних досліджень.

2.6. Книги обліку (посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо).

2.7. Матеріали проведення педагогічних рад закладу.

3. Вихователь:

3.1. План роботи.

3.2. Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми.

3.3. Книга відомостей про дітей та їхніх батьків.

3.4. Листок здоров'я дітей.

3.5. Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо).

4. Інструктор з фізкультури:

4.1. План роботи.

4.2. Листок здоров'я дітей.

4.3. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії спортивних заходів).

4.4. Графік роботи фізкультурного залу, затверджений керівником закладу.

5. Керівник музичний:

5.1. План роботи.

5.2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу

5.3. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми, сценарії музичних свят тощо), музично-дидактичних ігор.

5.4. Графік роботи музичного залу, затверджений керівником закладу.

6. Керівник гуртка:

6.1. Програма, за якою працює гурток.

6.2. Журнал планування та обліку гурткової роботи.

6.3. Графік роботи, розклад занять, список дітей, затверджені керівником дошкільного навчального закладу.

6.4. Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних видів роботи з дітьми тощо).

9. Сестра медична старша:

9.1. Медична карта дитини (ф. 026/о)

9.2. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. 030/о)

9.3. Карта профілактичних щеплень (ф. 063-1/о), індивідуальні карти дітей (ф. 063-1/о)

9.4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о)

9.5. Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф. 058/о)

9.6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. 060/о)

9.7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о)

9.8. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

9.9. Табель відвідування дітьми закладу.

10. Документація з організації харчування дітей ведеться відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

11. Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, фінансово-господарської діяльності ведеться працівниками закладу відповідно до законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Додаток №2
                                                                                                                                         до Інструкції

ВИМОГИ
до оформлення документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів

1. Для друкування текстів службових документів використовується гарнітура Times №ew Roma№, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів. Дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту "Прізвище виконавця і номер його телефону", виносок, пояснювальних написів до окремих елементів тексту документа або його реквізитів тощо.

Під час друкування заголовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт (прямий або курсив).

2. Текст документів на папері формату А4 (210 х 297 міліметрів) рекомендовано друкувати через 1-1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А5 (148 х 210 міліметрів) - через 1 міжрядковий інтервал.

Документи повинні мати такі поля (міліметрів):

30 - ліве;

10 - праве;

20 - верхнє та нижнє.

Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкуються через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів "Адресат", "Гриф затвердження", "Гриф погодження" відокремлюються один від одного через 1,5 міжрядкового інтервалу.

Реквізити документа відокремлюються один від одного через 1,5 - 3 міжрядкових інтервали.

3. Назва виду документа друкується великими літерами.

4. Розшифрування підпису в реквізиті "Підпис" друкується на рівні останнього рядка назви посади.

5. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) - 73 міліметри (28 друкованих знаків).

Якщо заголовок до тексту перевищує 150 знаків (5 рядків), його дозволяється продовжувати до межі правого поля. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

6. Під час оформлення документів слід дотримуватися таких відступів від межі лівого поля документа:

12,5 міліметра - для абзаців у тексті;

92 міліметри - для реквізиту "Адресат";

104 міліметри - для реквізитів "Гриф затвердження";

125 міліметрів - для розшифрування підпису в реквізиті "Підпис".

7. Не робиться відступ від межі лівого поля для реквізитів "Дата документа", "Заголовок до тексту документа", "Текст" (без абзаців), "Відмітка про наявність додатків", "Прізвище виконавця і номер його телефону", "Відмітка про виконання документа і надсилання його до справи", найменування посади у реквізитах "Підпис" та "Гриф погодження", засвідчувального напису "Згідно з оригіналом", також слів "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "ВИРІШИЛИ", "УХВАЛИЛИ", "НАКАЗУЮ".

8. За наявності кількох грифів затвердження і погодження вони розміщуються на одному рівні вертикальними рядками. Перший гриф - від межі лівого поля; другий - через 104 міліметри від межі лівого поля.

9. Якщо в тексті документа міститься посилання на додатки або на документ, що став підставою для його видання, слова "Додаток" і "Підстава" друкуються від межі лівого поля, а текст до них - через 1 міжрядковий інтервал.

10. Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та наступні сторінки повинні бути пронумеровані.

Номери сторінок ставляться посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова "сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується.

11. Тексти документів постійного зберігання друкуються на одному боці аркуша. Документи із строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Додаток №3
                                                 до Інструкції

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ ліквідації закладу тощо).

2. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану зарплату тощо).

3. Договори (про матеріальну відповідальність, оренду приміщень, про виконання робіт тощо).

4. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і юридичних осіб.

5. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні.

6. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

7. Кошторис витрат (на калькуляцію за договором тощо).

8. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).

9. Номенклатури справ.

10. Описи справ.

11. Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями; про преміювання).

12. Протоколи.

13. Реєстри (чеків, бюджетних доручень).

14. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше установ.

15. Статут закладу.

16. Титульні списки.

17. Трудові книжки.

18. Штатні розписи.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                          Додаток №4
                                                                                                                                          до Інструкції

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
наказів дошкільного навчального закладу

Орієнтовна назва наказу

серпень

Про підсумки роботи по підготовці дошкільного навчального закладу до нового 20__/20__навчального року

Про організацію освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 20__/20__ навчальному році

Про призначення відповідального за економне використання енергоносіїв (за економію електроенергії)

Про створення комісії з трудових спорів

Про медичні огляди працівників навчального закладу

Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків

Про організацію роботи щодо дотримання правил дорожнього руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму

Про організацію роботи з пожежної безпеки

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільному закладі

Про затвердження графіка прийому громадян (за потреби)

Про результати роботи з оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі в літній оздоровчий період

Про функціонування (комплектування) вікових груп у дошкільному навчальному закладі у навчальному році

Про затвердження режиму роботи навчального закладу у новому навчальному році

Про запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням дітей

Про заборону паління в дошкільному навчальному закладі та пропаганду здорового способу життя

Про створення комісій з інвентаризації матеріальних цінностей та проведення щорічної інвентаризації

Про створення постійно діючої комісії зі списання матеріальних цінностей

Про проведення щорічного списання матеріальних цінностей, непридатних для подальшого використання

Про затвердження інструкцій з охорони праці (за потреби)

Про затвердження графіка роботи працівників навчального закладу

вересень

Про заборону збору коштів працівниками дошкільного навчального закладу

Про забезпечення повноцінного якісного харчування дітей у дошкільному закладі

Про проведення тарифікації працівників на 20__/20__ навчальний рік

Про організацію пільгового харчування у 20__/20__ навчальному році

Про організацію методичної роботи в 20__ навчальному році

Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу

Про створення комісії з навчання й атестації з охорони праці працівників дошкільних навчальних закладів (раз на три роки або за потреби)

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про призначення посадових окладів (ставок заробітної плати) та встановлення доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам

Про організацію та проведення "Тижня безпеки дитини"

Про проведення практичного тренінгу з евакуації

жовтень

Про проведення атестації педагогічних працівників

Про виконання норм харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за III квартал

листопад

Про посилення роботи щодо поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей раннього і дошкільного віку

Про стан вивчення освітньої роботи у дошкільному навчальному закладі

грудень

Про організацію і проведення новорічних свят у дошкільному навчальному закладі

Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки під час проведення новорічних свят у дошкільному навчальному закладі

Про підсумки роботи дошкільного навчального закладу з цивільної оборони і завдання на наступний рік

Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей (у зимово-весняний період)

Про організацію харчування працівників дошкільного навчального закладу у поточному році

січень

Про дотримання вимог охорони праці, ведення документації з безпеки життєдіяльності за 20__ рік

Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку

Про затвердження графіка відпусток працівників

Про стан травматизму за _____ рік і заходи щодо його попередження

Про організацію роботи з питань цивільної оборони

Про стан харчування дітей у дошкільному навчальному закладі за 20__ рік

Про стан захворюваності дітей за 20__ рік

березень

Про результати атестації педагогічних працівників у … н. р.

Про проведення місячника (двомісячника) з благоустрою території дошкільного навчального закладу

квітень

Про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів) педагогічним працівникам, які атестуються, за результатами атестації

Про підготовку та проведення Дня цивільної оборони

Про проведення тижня охорони праці та безпеки життєдіяльності

травень

Про підготовку та організацію літнього оздоровлення дітей у дошкільному навчальному закладі

Про підготовку дошкільного навчального закладу до нового навчального року

Про підсумки освітньої роботи у 20__/20__ навчальному році

Про підсумки корекційної роботи з дітьми, що відвідують дошкільний навчальний заклад (для закладів компенсуючого типу)

червень

Про виконання Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей (на літньо-осінній період)

липень

Про виконання норм харчування дітей у дошкільному закладі за II квартал

Про стан захворюваності дітей за I півріччя поточного року

За необхідності

Про підготовку до проведення педради у _____ місяці __ р. (за місяць до проведення педради)

Про стан виконання рішень попередньої педради (до проведення поточної педради)

Про дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку

Про створення комісії з адміністративно-господарського контролю за станом охорони праці у дошкільному навчальному закладі

Про затвердження складу пожежно-технічної комісії та порядку її роботи

Про надання щорічної основної відпустки педагогічним працівникам і виплату допомоги на оздоровлення

Про призначення на посаду

Про призначення виконуючого обов'язки завідувача /директора/ на час його відсутності

Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про підсумки вивчення стану роботи з питань ___ (зазначити питання, що вивчалось)

Про підсумки проведення оперативного (тематичного) контролю з питань дотримання вимог безпеки життєдіяльності дітей (дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку або інші питання)

Про надання позачергової відпустки

Про звільнення з посади

Про переведення з посади

Про оголошення подяки

Про дисциплінарне стягнення

Про проведення преміювання

Про перенесення робочих днів у ______ році

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

Про організацію роботи консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють

Про проведення атестації робочих місць за умовами праці

Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Додаток №5
                                                                                                                                          до Інструкції

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

Найменування закладу

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Керівник закладу

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

___________ __________________________
         (підпис)          (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

М. П.

__________ № ___________

___ ____________ 20__ р.

На __________ рік

 

Індекс справи

Заголовок справи (тому, частини)

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

           

 

 

_________________________________________________________________
(назва розділу)

 

Діловод закладу

______________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

   
         

Віза особи, відповідальної за архів закладу

СХВАЛЕНО

Протокол засідання експертної комісії закладу
________ № ________

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання експертно-перевірної
комісії архіву
________ № ________

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році в закладі

За строками зберігання

Разом

У тому числі

таких, що переходять

з відміткою "ЕПК"

Постійного

     

Тривалого (понад 10 років)

     

Тимчасового (до 10 років включно)

     

Усього

     

Діловод закладу

______________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

   
           

Підсумкові відомості передано в архів закладу

Найменування посади особи, відповідальної за передачу відомостей

______________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Додаток №6
                                                                                                                                          до Інструкції

СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

№ п/п

Вид документів

Строк зберігання документів

1

Накази керівника закладу:

 
 

а) з основної діяльності

75 р.

 

б) з кадрових питань

75 р.

2

Правила, положення, інструкції; методичні вказівки та рекомендації

До заміни новими

3

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян

5 р.

4

Документи (аналітичні довідки, огляди, доповідні записки, аналізи) про стан роботи закладу з розгляду пропозицій, заяв, скарг громадян

5 р.

5

Листування про перевірку пропозицій, заяв, скарг громадян

5 р.

6

Статут та положення дошкільного навчального закладу

До ліквідації закладу

7

Документи (аналітичні огляди, довідки, доповідні записки) з основної діяльності, що подаються в управління освіти

5 р.

8

Штатні розписи та переліки змін до них

10 р.

9

Посадові інструкції працівників

До заміни новими

10

Документи (звіти, довідки, доповідні записки, висновки) про створення дошкільного навчального закладу, його реорганізацію, перейменування

До ліквідації закладу

11

Документи (договори, доповідні записки, довідки, плани, звіти) про надання організаціями допомоги, в тому числі благодійної, навчальним закладам

5 р.

12

Реєстраційні картки і журнали, бази даних:

 
 

а) організаційно-розпорядчої документації

До ліквідації закладу

 

б) вхідних, вихідних та внутрішніх документів

3 р.

13

Картки і журнали реєстрації телеграм і телефонограм, телексів, телефаксів

1 р.

14

Статистичні звіти й таблиці з усіх основних видів діяльності

До ліквідації закладу

15

Документи (протоколи засідань інвентаризаційних комісій, інвентарні описи, акти, звіряльні відомості) про інвентаризацію

3 р.

16

Документи (копії звітів, витяги з протоколів, висновки) про виплату допомоги, пенсій, оплату листків непрацездатності

Доки не мине потреба

17

Довідки, що подаються до бухгалтерії на оплату відпусток у зв'язку з навчанням, одержання пільг з податків та інші

Доки не мине потреба

18

Документи (протоколи, акти, звіти, відомості переоцінки й визначення зношеності основних засобів) про переоцінку основних фондів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва

До ліквідації закладу

19

Акти документальних ревізій фінансово-господарської діяльності організацій, податкових та інших перевірок; документи (довідки, доповідні записки) до них

5 р.

20

Листування про фінансово-господарську діяльність (про облік фондів, накладення і стягнення штрафів, прийом, здачу, списання матеріальних цінностей та інші)

3 р.

21

Договори, угоди (господарські, операційні, трудові та інші)

3 р.

22

Договори про матеріальну відповідальність

5 р.

23

Колективні договори

До ліквідації закладу

24

Документи (протоколи, доповідні записки, довідки) про хід і підсумки виконання умов, угод та колективних договорів

10 р.

25

Акти перевірки виконання колективних договорів

5 р.

26

Листування про складання угод та колективних договорів, хід, підсумки їх виконання

5 р.

27

Журнал (табель) обліку робочого часу працівників

3 р.

28

Журнал (книга) виходу працівників на роботу

1 р.

29

Документи (характеристики, акти, доповідні записки, довідки, листування) про притягнення до відповідальності осіб, які порушили трудову дисципліну

3 р.

30

Документи (довідки, списки, листування) про преміювання

3 р.

31

Положення про преміювання

До заміни новими

32

Акти, накази, розпорядження з охорони праці та безпеки життєдіяльності

5 р.

33

Документи (довідки, доповідні записки, звіти) про виконання наказів, розпоряджень з охорони праці та безпеки життєдіяльності

5 р.

34

Документи (доповідні записки, інформації) про поліпшення умов праці, стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

5 р.

35

Документи (висновки, акти, протоколи, атестаційні картки) з питань атестації робочих місць за умовами праці

10 р.

36

Акти розслідування професійних захворювань та отруєнь

45 р.

37

Протоколи атестації з охорони праці та безпеки життєдіяльності

5 р.

38

Журнали обліку інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності

10 р.

39

Відомості про нещасні випадки

5 р.

40

Документи (акти, висновки, протоколи) розслідувань нещасних випадків

45 р.

41

Журнали реєстрації нещасних випадків

45 р.

42

Приписи, постанови санітарно-епідеміологічної служби про накладення штрафів за порушення санітарно-гігієнічних норм і правил

10 р.

43

Акти, анкети обстеження умов праці працівників

5 р.

44

Документи (заявки, відомості, листування) про потребу у кадрах, молодих спеціалістах

3 р.

45

Документи до наказів з особового складу (листки з обліку кадрів, заяви, подання, доповідні записки, довідки, копії довідок, обхідні листи), що не ввійшли до складу особових справ

3 р.

46

Контракти, договори про прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників

75 р.

47

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, копії особистих документів, характеристики, листки з обліку кадрів):

 
 

Особові справи (картки обліку, прийняття, переміщення та звільнення) осіб, які працюють у закладі (у тому числі за сумісництвом)

75 р.

 

Документи (листки з обліку кадрів, анкети, автобіографії, заяви) осіб, не прийнятих на роботу

1 р.

48

Списки (штатний склад) працівників закладу

75 р.

49

Довідки про наявність вакантних посад

1 р.

50

Списки кандидатів на висування за посадою (резерв)

5 р.

51

Оригінали особових документів (дипломи, атестати, трудові книжки)

До запитання, не затребувані - не менше 50 р.

52

Журнали обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них

50 р.

53

Списки військовозобов'язаних

1 р.

54

Картотеки, картки обліку військовозобов'язаних

3 р.

55

Графіки надання відпусток, заяви, зведення, листування про використання відпусток

3 р.

56

Заяви про надання навчальних відпусток

3 р.

57

Довідки, видані співробітникам про стаж і місце роботи тощо

3 р.

58

Документи про атестацію дошкільного навчального закладу (для приватного закладу - документи про ліцензування)

Доки не мине потреба

59

Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення

10 р.

60

Книга протоколів педагогічних рад дошкільного навчального закладу

10 р.

61

Списки рекомендованих підручників, методичних і навчальних посібників, навчальних фільмів

1 р.

62

Листування про організацію навчально-виховної і методичної роботи в навчальних закладах

3 р.

63

Протоколи засідань атестаційних і кваліфікаційних комісій

10 р.

64

Документи (відгуки, характеристики, атестаційні анкети, листи тощо) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації

10 р.

65

Підсумкові зведення, відомості про проведення атестації і встановлення кваліфікації

5 р.

66

Списки членів атестаційних і кваліфікаційних комісій

5 р.

67

Графіки проведення атестації і встановлення кваліфікації

3 р.

68

Заяви про незгоду з постановами атестаційних і кваліфікаційних комісій, документи (довідки, висновки) про їх розгляд

3 р.

69

Листування про атестацію і встановлення кваліфікації

3 р.

70

Документи (подання, характеристики, витяги з рішень профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання про нагородження грамотами міністерств, профспілкових органів

3 р.

71

Документи (подання, клопотання, анкети, характеристики, довідки, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень профспілкових органів) про подання про присвоєння почесних звань (у тому числі про відхилені подання)

3 р.

72

Документи (подання, клопотання, характеристики, нагородні листи, довідки, витяги з рішень профспілкових органів про подання про нагородження державними нагородами України

5 р.

73

Протоколи батьківських зборів і засідань батьківських комітетів

5 р.

74

Книги обліку дітей у дошкільному навчальному закладі

3 р.

75

Табелі відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

3 р.

76

Документи (копії свідоцтв про народження, медичні довідки), що подаються при прийманні дітей у дошкільні навчальні заклади

1 р. після вибуття дитини з закладу

77

Направлення в дошкільні навчальні заклади

3 р.

78

Відомості про облік оплати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

1 р.

79

Книги бракеражу готової продукції

1 р.

80

Книга бракеражу сирої продукції

1 р.

81

Книга складського обліку продуктів харчування

2 р.

82

Журнал заявок на продукти харчування

1 р.

83

Журнал обліку виконання норм харчування

1 р.

84

Журнал обліку відходів продуктів харчування

2 р.

85

Медичні картки дітей у дошкільних навчальних закладах

1 р. після вибуття дитини з закладу

86

Правила внутрішнього трудового розпорядку

1 р. після заміни новими

87

Акти про порушення правил внутрішнього розпорядку

1 р.

88

Листування про затвердження печаток та штампів

3 р.

89

Журнали реєстрації місцевих відряджень

1 р. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Додаток №7
                                                                                                                                      до Інструкції

АКТ
про вилучення для знищення документів, не внесених до архівного фонду закладу

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Найменування посади керівника закладу

АКТ

_________ _______________________________
     (підпис)                 (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

М. П.

__________ № ____________

___ _____________ 20__ р.

_________________________
               (місце складення)

 

Про вилучення для знищення документів, не внесених до архівного фонду закладу

 

На підставі _______________________________________________________________
                                            (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням строків їх зберігання

_____________________________________________________________
або типової (примірної) номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № ______________________________________
                                                                                                                    (найменування фонду)

 

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом _________________________________________ справ за ___________ роки
                                                             (цифрами і словами)

 

Найменування посади особи,
яка проводила експертизу
цінності документів

____________
(підпис)

_________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

   

ПОГОДЖЕНО

СХВАЛЕНО

Протокол засідання експертно-перевірної
архівної комісії

Протокол засідання експертної комісії
закладу

___________ № _______

__________ № ________

       

 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____________ роки схвалено, а з особового складу погоджено з експертно-перевірною комісією _______________________                                                                                                                                                           (найменування архіву)

(протокол від ___ _____________ 20__ р. № ___________)

Документи в кількості ____________________________________________________ справ (цифрами і словами)

вагою ______________________________ кілограмів здано в _________________________
                                                                                                                                                    (найменування установи)

на переробку за приймально-здавальною накладною від _________ № ___ або знищено шляхом спалення.

Найменування посади особи, яка здала (знищила) документи

_________
(підпис)

______________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ _____________ 20__ р.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Додаток №8

до Інструкції

 

ЖУРНАЛ

реєстрації вхідних документів

Формат А4 (210 × 297)

 

Дата надходження та індекс документа

Кореспондент, дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Резолюція, відповідальний виконавець

Підпис особи, яка отримала документ

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 


ЖУРНАЛ

реєстрації вихідних документів

Формат А4 (210 × 297)

 

Дата та індекс документа

Кореспондент

Короткий зміст

Прізвища, ініціали особи, яка підписала документ, та виконавця документа

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


ЖУРНАЛ

реєстрації внутрішніх документів

Формат А4 (210 х 297)

 

Дата та індекс документа

Короткий зміст

Резолюція або відповідальний виконавець

Підпис особи, яка отримала документ, дата отримання

Відмітка про виконання документа

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *