Підгаєцький ЗДО "Журавлик", Підгайці
Тернопільська область, Тернопільський район

Керівник гуртка англійської мови

Корпан Христина Ігорівна

Іноземна мова у дошкільному закладі

Навчання іноземної мови – не обов’язковий, але бажаний компонент дошкільної освіти. Воно є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції.  Знання іноземних мов стає потребою часу, необхідним компонентом освіченості сучасної людини.

Коли і як треба починати навчання дітей іноземної мови? Якомога раніше. Дошкільний вік особливо сприятливий для вивчення іноземної мови: діти цього віку відрізняються особливою чутливістю до мовленнєвих явищ, у них з’являється інтерес до пізнання свого мовного досвіду, секретів мови. Вони легко і досконало запам’ятовують невеликий за об’ємом мовленнєвий матеріал і добре його озвучують, з віком ці сприятливі фактори втрачають свою силу.

Завдання, зміст і методи навчання іноземної мови

Основними зав­даннями навчання іноземної мови дітей до­шкільного віку є:

 • виховання інтересу, поваги, толерантності і цінніс­ного ставлення до культури, традицій та звичаїв народів, які розмовляють іншою мовою;
 • ознайомлення з елементами соціокультури іншо­мовних країн;
 • прищеплення елементарних навичок усного мов­лення (аудіювання, говоріння);
 • створення умов для оволодіння елементарним умін­ням спілкуватись іноземною мовою у межах комуні­кативного мінімуму, пов’язаного зі світом дитинства;
 • сприяння набуттю початкових лінгвістичних знань;
 • розвиток мовленнєвих здібностей;
 • залучення дитячого досвіду спілкування рідною мовою для навчання спілкуватись іноземною;
 • виховання культури та відкритості спілкування.

Процес навчання дошкільнят іноземної мови будується за рядом загальнодидактичних та методичних принци­пів. Серед загальнодидактичних першорядного зна­чення набувають принципи наочності, доступності, міц­ності та свідомості знань, науковості, активності, систематичності й послідовності, концентричності і пов­торюваності, індивідуалізації, розвивального і виховно­го навчання. Найважливішими методичними принци­пами у дошкільній лінгводидактиці є принципи комунікативності, домінуючої ролі вправ, взаємозв’язку різних видів мовленнєвої діяльності, урахування рідної мови. Ця система доповнюється також деякими принци­пами, запозиченими з методик інтенсивного навчання, зокрема, принципом поетапно-концентрованої органі­зації навчального процесу.

Зміст навчання іноземної мови в сучасному дошкіль­ному закладі дібраний автором відповідної програми Т.М.Шкваріною з урахуванням: забезпечення наступності іншомовного навчання у дошкільному та молодшому шкільному віці; мотивації, змісту й характеру спілкуван­ня дітей; частотності вживання лексичних одиниць діть­ми певного віку; забезпечення повторюваності оперу­вання лексичними одиницями, зразками мовлення, дібраними для вивчення та опрацювання у різних ситуа­ціях спілкування та мовленнєвих функціях; поступового ускладнення матеріалу в умовах системного навчання.

З огляду на те, що дошкільна освіта спрямована на формування у кожної дитини життєвої компетенції, то й іншомовна комунікативна компетенція (як її складова) також має формуватися за основними сферами життєді­яльності, визначеними Базовим компонентом дошкіль­ної освіти. Відповідно до кожної сфери життєдіяльності планується навчальний матеріал (лексичний, фоне­тичний, граматичний, зразки мовлення) за такими орієнтовними темами спілкування: у сфері “Люди” — Знайомство”, “Моя сім’я”, у сфері “Природа” — “Тва­рини”, “Їжа”, “Овочі і фрукти”, “Пори року”; у сфері “Куль­тура” — “Будинок”, “Меблі”, “Одяг”, “Ігри”; у сфері “Я сам”— “Тіло людини”, “Робочий день”. Ці теми можна варіювати, змінювати. Послідовність опрацювання тем має визначатися логікою появи та ускладнення комунікативних функцій: від слухання й ро­зуміння до говоріння.

Особливості сприймання іноземної мови дошкільнятами

Для психічного розвитку дитини дошкільного віку характерні швидкий темп і значна інтенсивність (відбува­ються істотні якісні зрушення у про­цесах сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви, зароджується довільна ре­гуляція поведінки тощо). Так, пам’ять дошкільняти має величезні можливос­ті. Малюк за­пам’ятовує слова та висловлювання спершу як позна­чення тих предметів, дій та властивостей, які він безпо­середньо сприймає і про які йому кажуть педагоги, рідні, знайомі у своїх звертаннях до нього під час ігор, у побу­ті, щоденних справах.

Почувши певні слова та фрази, дитина співвідносить їх із певним об’єктом відповідно до ситуації мовлення, а відтак після багаторазового повторення запам’ятовує це. Перекладу ж рідною мовою вона потребує здебільшого для уточнення значення слів, а не для запам’ятовуван­ня. Поряд із мимовільним запам’ятову­ванням у дошкільному віці поступово розвивається й довільне (цілеспрямо­ване, свідоме, кероване вольовими зусиллями). П’яти-шестирічні діти сві­домо намагаються запам’ятати іншо­мовні слова й докладають зусиль для пригадування їх, хоча домінуючу роль усе ж таки відіграє саме мимовільне запам’ятовування.

Одна з найважливіших передумов успішного навчання іноземної мови — увага дошкільнят. Діти цього віку ще не мають стійкої цілеспрямованої ува­ги, не можуть тривалий час зосере­джуватися на одному завданні. Тому в роботі з ними слід використовувати такі вправи та ігри, які б допомагали урізноманітнювати види дитячої діяль­ності (при тому, що навчання дошкіль­нят іноземної мови є особливим видом освітньої діяльності).

Малюки оволодівають чужою мовою практично, іміту­ючи та автоматизуючи певні мовленнєві зразки у певних ситуаціях, хоча ще не знають жодних граматичних пра­вил. Тому на початковому етапі навчання доцільно вда­ватися до так званого наслідувального, або усного методу, який ґрунтується на природному дарі людини — імітації. Такий усний “вступний курс” створює під­ґрунтя для подальшого оволодіння читанням та пись­мом як самостійними видами мовленнєвої діяльності.

Участь батьків

Ваші діти відвідують гурток по вивченню англійської мови в дитячому садку, тому вони перебувають в іншомовному середовищі лише на заняттях. Для досягнення успіху у вивченні англійської мови важливою складовою є плідна співпраця педагога, дітей та батьків. Підтримка батьками процесу формування  оволодіння іноземною мовою може відбуватися шляхом:

 • підтримки інтересу дитини до опанування іноземною мовою завдяки розширенню знань про інші країни, народи тощо;
 • заохочення дитини до активізації набутих іншомовних знань в розважальних і пізнавальних заходах (безпосередньо та через технічні засоби);
 • забезпечення помірно обмеженого доступу до навчальних і розвивальних комп’ютерних ігор з елементами іноземної мови;
 • використання аудіо- та відеоматеріалів іноземною мовою.

Корисні ігри для вивчення англійської мови

 З самого раннього дитинства дитина спілкується з світом через гру. Для неї гра – спосіб пізнання дійсності, спосіб випробувати себе. Всі люблять грати, бо це цікаво, весело, а ще й корисно. А вивчати англійську мову граючись — основа успіху.

1.«Simon says». Весела, проста й рухлива гра, суть якої — слідувати інструкціям. Ведучий гри вимовляє фразу «Simon says» і, наприклад, «touch your nose» — торкніться свого носа, або «clap your hands» — поплескайте в долоні. Гра відмінно підійде для невеликого перепочинку або розминки. Повторюємо (вчимо) назви дій і частини тіла.

2.«Freeze». Просимо дитину бігати по кімнаті, але у момент, коли ми скажемо «Freeze», вона повинна застигнути у якійсь позі. Наша задача — «розморозити» її, відгадавши у ролі кого він(а) застиг. Наприклад: «Are you a cat? — Yes, I am / No, I am not». Чудово грати в цю гру веселою дитячою компанією.

3.«Colours». Гра відмінно підходить для вивчення кольорів. Говоримо дитині «Quickly touch somethings red» — швидко доторкнися до чогось червоного. Можна трохи ускладнити, попросивши принести річ певного кольору.

4.«What is missing?»Гра, яка розвиває увагу та тренує пам’ять. Розкладіть перед дитиною різні речі, а потім попросіть відвернутися й приберіть один предмет. Завдання дитини сказати який предмет зник. «— What is missing? — The car».

5.«Eat — Don't eat». Англійський аналог всім відомої гри «Їстівне — Неїстівне». Вам знадобиться м’яч. Ведучий говорить слово, а потім кидає м’яч. Якщо це їстівне, то треба ловити м’яч, а якщо неїстівне — відбивати.

6.«Is it true or not?». Ще одна гра з м’ячем. Ведучий кидає м’яч та говорить словосполучення, а дитина ловить м’яч та говорить «yes, it's true», або «no, it's not true». Приклади словосполучень: «Yellow lemon», «Blue apple», «Red crocodile», «White snow».

7.«I can.....» на закріплення структури
Ведучий рахує до п'яти: «One, two, three, four, five!» Потім каже : «Stop!» Під час рахунка діти виконують довільні рухи, а на «Stop!» завмирають. Після цього ведучий «оживляє» гравців. Він по черзі підходить до кожної дитини і запитує : « What can you do?». Дитина «відмирає», відповідаючи: «I can run»- зображує потрібну дію.

 

8.«Let’s count »
М'яч передається по колу на рахунок: one! Two! Three! Four! Five! Good-bye! Вибуває той, у кого м'яч опинився у руку на «Good-bye». Гра триває до тих пір, поки з усіх гравців залишиться один. Який і стане переможцем.

9. «Who are you?»
Гравці загадують професію. Ведучий кидає м'яч кожному гравцеві і питає «Are you a cook?». Якщо гравець загадав цю професію, він відповідає: «Yes» , якщо ні, то «No».


10.«In the shop»
Діти розбиваються на роль продавця і покупця. Продавець розкладає продукти і зустрічає покупців.
- What would you like?
-I'd like......
-Here you are.
-Thank you.
-My pleasure.

11.«Make an animal» За сигналом учителя всі діти розбігаються по класу. На сигнал: «Make an animal!» всі гравці зупиняються на місці, де їх застала команда та приймає якусь позу тварини.
Вчитель, підходячи до дітей, запитує: «Who are you?» Дитина відповідає: «i'm a cat» .

12.Гра на закріплення структур: «It is cold (warm, hot).» (Холодно, тепло, спекотно)
Ведучому пропонується відвернутися або ненадовго вийти за двері. У цей час гравці ховають в кімнаті який-небудь предмет, попередньо показавши його ведучому. Коли захований предмет, провідний входить (повертається) і починає шукати його. Гравці ж підказують ведучому по-англійськи, далеко чи близько він є від захованого предмету. При цьому використовуються вирази «it's cold (warm, hot).»

13. "What is missing"
На килимі розкладаються картки зі словами, діти їх називають. Вчитель дає команду: "Close your eyes!" і прибирає 1-2 картки. Потім дає команду: "Open your eyes!" і ставить питання: "What is missing?" Діти згадують зниклі слова.

14. "Pass the card"
Діти розсаджуються півколом і передають один одному картку, називаючи її. Попередньо слово називає вчитель. Для ускладнення завдання діти можуть вимовляти : "I have a..."/ "I have a... and a...".
15."Is it true or not?"
Гру можна проводити з м'ячем. Ведучий кидає м'яч будь-кому з гравців і називає словосполучення, ставлячи питання: "Is it true or not?" Гравець ловить м'яч і відповідає: "Yes, it's true"або "No, it's not true". Потім він стає ведучим і кидає м'яч наступному гравцеві.