Підгаєцький ЗДО "Журавлик", Підгайці
Тернопільська область, Тернопільський район

Асистенти вихователя

Бендерська Наталія Володимирівна

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ
Продовжувати формувати в особливої дитини уявлення про саму себе, адекватну оцінку власних можливостей і досягнути  у різних видах діяльності, самостійність і незалежність.
Удосконалювати загальну і дрібну моторику, зорово-рухову ординацію, наочно-образне мислення, мисленнєві операції весно-логічного рівня; розвивати довільну увагу, опосередковане запам’ятовування, зорове орієнтування у просторі, уяву, пізнавальну  активність, стимулюючи аналіз предметів, дій, оцінюючи їх результат, узагальнюючи власний та колективний досвід; формувати систему сенсорних еталонів.
Розвивати вміння концентрувати увагу і сприймання, що є основою  для пізнавального розвитку дитини; формувати цілісне сприйнятя і уявлення про різні предмети і явища оточуючої дійсності, адже ознайомлення з довкіллям збагачує чуттєвий досвід дитини, вчить її бути  уважною до того, що її оточує: дивитися і бачити, слухати і чути, общупувати і відчувати на дотик. Забезпечувати навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку, використовуючи комбіновані фізичні, візуальні і словесні стимули.
Формувати позитивне емоційне ставлення до ігрової діяльності  специфічні компоненти ігрової діяльності (ігрову мотивацію, ігрову мету, ігрові дії, правила гри, контроль та оцінювання дітьми ігрових  дій, досягнення уявної мети). Розвивати уміння формулювати план- задум сюжетно-рольової гри і реалізовувати його, використовув предмети-замінники, розгортати сюжетну гру як спільну діяльність; правильно реалізовувати відносини, закладені в ролі, для чого потрібно вчити виділяти відносини між людьми як головний зміст гри, робити їх предметом усвідомлення, вчити орієнтуватися в субординації  ролей, в реалізації рольових відносин за правилами.
Удосконалювати фонематичний слух, фонематичне сприймання та  фонемний аналіз. Учити розрізняти місце означеного звука в слові: на початку, у середині, в кінці; називати послідовність звуків у коротких  словах — одно- і двоскладових.
 
 
ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ОСВІТНІ ЗАВДАННЯ
•        Формувати компетентність дитини шостого року життя з особливостями психофізичного розвитку відповідно до оптимальних для цього віку основних показників.
•        Забезпечувати збагачення (ампліфікацію) розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах використання різних видів дитячої діяльності (ліплення, аплікації, малювання, конструювання, ручної праці, праці в побуті, а також ігор: дидактичних, рухливих, сюжетно- рольових); розвиток елементарної навчальної діяльності, пізнавальної активності.
•        Забезпечувати пізнавальний розвиток дитини з особливими освітніми потребами, який значною мірою залежить від процесів, пов’язаних з переробкою та засвоєнням інформації: концентрації уваги, сприймання і запам’ятовування.
•        Продовжувати формувати мовленнєву і комунікати компетентність дитини з особливими освітніми потребами.
•        Формувати готовність дитини з особливими освітн' потребами до навчальної діяльності.

 

Поради батькам, які виховують дитину з психофізичними вадами

 1. Створіть спрятливу, доброзичливу атмосферу в сім’ї.
 2. Заохочуйте і підтримуйте позитивний прояв уваги і хороше ставлення до особливої дитини.
 3. Підкреслюйте найменші досягнення, не концентруйте уваги на невдачах і помилках.
 4. Індивідуальна допомога дорослого має виражатися у стимуляції, підбадьорюванні, частковій підказці тощо. Пояснення та інструкції повинні мати чітку і зрозумілу форму.
 5. Для розвитку психічних процесів корисно давати завдання з обмеженим часом на виконання. Якнайчастіше використовуйте у корекційно-виховній роботі, повсякденному житті рольові ігри.
 6. Сприймайте не дефект, а особистість дитини!

Інклюзивна освіта в дошкільному закладі

Інклюзивна освіта- це система освітніх послуг, що грунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу.

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами.

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це- особлива система навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент дітей, відповідаючи на їхні потреби.

Співпраця з батьками

Сучасна філософія, зорієнтована на особистість дитини, грунтується на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Дедалі більше педагогів з повагою ставляться до навчально-виховного процесу, який відбувається вдома, і будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин. Оскільки до дошкільних і загальноосвітніх закладів почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, постійна співпраця з іхніми сім’ями має ще більше значення.

У процесі навчання таких дітей дуже важливо враховувати інтереси, пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку мають працювати в тісному контакті з вихователями та іншими фахівцями під час розробки та реалізації навчально-виховного середовища.

 

Принципи педагогічної діяльності орієнтованої на інтереси сім’ї

Визначення того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час, як педагоги можуть весь час змінюватися.

Ефективне співробітництво педагогів з батьками та іншими фахівцями.

Регулярний обмін з батьками повною та неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей.

Розуміння та урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм.

Розуміння унікальності кожної сім’ї, повага до різних методів навчання та виховання дітей, що застосовуються батьками.

Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини.

Створення позитивної атмосфери в дитячому середовищі

У групах, які відвідують діти з різними рівнями розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати один одного у застосуванні найефективніших стратегій навчання і виховання. Якщо у дошкільному закладі створено доброзичливу , невимушену атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога, і дитини) та підтримують їх, це суттєво підвищує ефективність навчання і виховання.

Дошкільний заклад, група мають стати рідними для дітей та їхніх родин. Батьки почуватимуться спокійніше, якщо будуть також залучені до навчально-виховного процесу. Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за різних обставин, в різних ситуаціях зближує дітей, виробляє емпатію, прихильність один до одного, усвідомлення індивідуальності кожного, відчуття захищеності.

 

 

 

Підгайна Роксолана 

 

Форми роботи з батьками в умовах інклюзивної освіти

За даними ЮНЕСКО на сьогодні налічується понад 500 мільйонів людей з моторними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями. Вони частіше за інших стикаються з фізичними та соціальними бар'єрами, які не дозволяють їм повноцінно жити в суспільстві, а також перешкоджають їх активній участі в розвитку соціуму.

Першочергова задача батьків - розкрити потенціал розвитку своєї дитини, виробити компенсаторні можливості та функції, підготувати до подальшого навчання, зробити дитину якомога пристосованим до суспільства та професійної діяльності.

Одним із важливих напрямків в діяльності школи є робота з сім'ями (батьками) дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Роботі з батьками невипадково приділяється чимала увага. Для таких дітей, контакт яких з навколишнім світом звужений, незмірно зростає роль сім'ї. Родині належать значні можливості у вирішенні певних питань: виховання дітей, включення їх в соціальні та трудові сфери, становлення дітей з ОМЗ як активних членів суспільства.

Форми організації корекційно-педагогічного процесу надають широкий спектр можливостей включення нових педагогічних технологій у виховання та навчання дітей з особливими потребами шкільного віку в сім'ї:

 1. Бесіди: колективні та індивідуальні.
 2. Консультації: колективні, індивідуальні, за заявкою, тематичні, оперативні. Дані форми роботи мають на меті інформування батьків про етапи психологічного розвитку дитини, організації предметно - розвивального простору для дитини в сім'ї, закономірності аномального розвитку.
 3. Батьківські збори у формі: тренінгу, «круглих столів», «Педагогічної вітальні». В ході тренінгу вирішуються багато завдань. Це і вироблення активної батьківської позиції, зняття почуття провини, підвищення самооцінки учасників. Участь у тренінгу допомагає батькам набути навичок вирішення конфліктних ситуацій з дитиною, вчаться ефективній взаємодії з ним, вирішити деякі особистісні проблеми, усвідомити та оптимізувати свою батьківську позицію. Крім того, під час таких зустрічей як «круглий стіл» або «педагогічна вітальня» батьки дітей з ОМЗ мають можливість зустрічатися один з одним, обмінюватися досвідом і надавати один одному підтримку, що дає батькам відчуття того, що «вони не самотні». Робота, побудована таким чином, допомагає вирішити не тільки особистісні проблеми, а й виробити певні соціальні навички для подолання труднощів у вихованні дітей з ОМЗ.
 4. Індивідуальні та групові заняття з дітьми за участю батьків. Участь в таких заняттях, стимулює батьків, надихає їх. Тут вони вчаться не тільки змістовній взаємодії зі своєю дитиною, але й освоюють нові методи та форми спілкування з ним. Крім того, на заняттях батьки вчаться приводити у відповідність можливості дитини та свої вимоги до нього.
 5. Проведення спільних свят, конкурсів, розваг.

Батькам необхідні знання в галузі педагогіки, психології, соціальної педагогіки, ряду дисциплін медичного блоку.

Наявність певної психолого-педагогічної системи сприяє правильному розвитку дитини. Розроблена програма спільної взаємодії батьків, дітей і вчителів містить виконання різних видів вправ, режимні моменти, ігри з дітьми як вдома, так і на прогулянках.

Лінія розвитку дитини: «Моє здоров’я»

 • Міні - лекція з проведенням практичної роботи: «здоров'язберігаючий простір будинку»,
 • Консультація: «Здорове харчування - запорука здоров'я»,
 • Бесіда: «Гігієнічні вимоги до одягу і взуття»
 • Бесіда: «Про режим»
 • Свято здоров'я: «Спорт, гра, дружба»
 • Бліц - турнір: «Щоб дитина росла здоровою і міцною»
 • Консультація: «Мама, тато, я - спортивна сім'я»
 • Семінар - практикум: «Осередок здорового способу життя в сім'ї»

Лінія розвитку дитини: «Гра»

 • Консультація: «Чому дитині потрібна гра?»
 • Консультація - практикум: «Які іграшки потрібні вашій дитині?»
 • Консультація - практикум: «Грайте разом з дитиною».
 • Консультація - практикум: «Сімейний Новий рік»; сімейна розвага (інтеграція в суспільство); участь батьків у проведенні тижня зимових ігор.
 • Практичне заняття: «Грайте разом з дитиною».
 • Виставка - інформація: «Папа в житті дитини». сімейна розвага «Наші хлопчики».
 • Виставка - інформація: «Мамині руки». сімейна розвага: «Улюблені, милі, рідні».
 • Практичне заняття: «Ігротека в колі сім'ї».

Лінія розвитку дитини: «Вимовляю правильно»

 • Консультація: «Роль батьків у розвитку мовлення дітей». Знайомство з вправами, навчання виконанню вправ з розвитку артикуляційної моторики.
 • Практичне заняття: «В гостях у веселого язичка». Навчання виконанню вправ для розвитку артикуляційного апарату).
 • Практичне заняття: «Ігри та вправи для розвитку дихання».
 • Консультація: «Значення чистомовок для розвитку мовної активності дітей».
 • Консультація - практикум: «Я розповім тобі казку, дружок». Навчання розповіді, переказу, показу з використанням жестів, міміки (розповідь - обігравання - читання).
 • Практичне заняття «Мовний розвиток дітей в спілкуванні з однолітками). Обмін досвідом.

Лінія розвитку дитини: «Батьківська школа»

 • Бесіда: «Про дитину всередині сім'ї. Чи знаєте ви свою дитину? »
 • Консультація «Самообслуговування та його значущість для дитини».
 • Консультація: «Пізнання навколишнього разом із дитиною».
 • Консультація: «Азбука спілкування із дитиною».
 • Обмін досвідом «Ви питаєте - ми відповідаємо».
 • Практикум: «По дорозі до знань - рішення педагогічних ситуацій» (По дорозі до школи, прогулянка в магазин)
 • Бесіда: «Особливості емоційного розвитку вашої дитини».
 • Консультація - практикум: «Розвиток емоцій через творчу діяльність».
 • Консультація - практикум: «Виховання самостійності у дітей».
 • Бесіда: «Покарання - в чому його сенс?» (Про методи виховання)

Лінія розвитку дитини: «Майстерня добрих справ»

 • Консультація: «Значення розвитку дрібної моторики рук для всебічного розвитку дітей». Вироби з овочів і фруктів «Дари осені».
 • Консультація - практикум: «Використання пальчикової гімнастики в роботі з дітьми з ОМЗ» із показом вправ, виставкою літератури.
 • Сімейний вернісаж: «Пальчик, здивуй!». Пальчиковий театр на руках дітей і батьків.
 • Семінар - практикум: «Майстерня Діда Мороза».
 • Практична робота: «Годівничка своїми руками».
 • Практична робота: «Подарунок для тата».
 • Практична робота: «Подарунок для мами».
 • «Дитяча книга» - спільне виготовлення дитиною і батьками саморобної книги.

Лінія розвитку дитини: «Наочність»

 • Оформлення теки «Здоровий спосіб життя дитини шкільного віку».
 • Оформлення ширми «Азбука здоров'я».
 • Оформлення стенду «Осінь».
 • Оформлення теки «Артикуляційна гімнастика».
 • Оформлення теки «Дрібна моторика».
 • Доповнення в теки «Здоровий спосіб життя дитини шкільного віку - все про здоров'я».
 • Оформлення теки «Мовне дихання».
 • Оформлення ширми «Комплекс вправ для очей».
 • Створення теки «Нехворійка».
 • Оформлення стенду «Зима».
 • Оформлення ширми «Ігри для здоров'я».
 • Виготовлення теки «Основи безпеки життєдіяльності».
 • Оформлення стенду «Весна».
 • Виставка дитячих книг, дидактичних посібників, ігор.
 • Оформлення стенду «Літо».

Батькам необхідно включатися в процес навчання та виховання з перших шкільних днів дитини, це дозволить не тільки скорегувати наявні недоліки в розвитку дитини, але і попередити появу вторинних відхилень.

 

КОРЕКЦІЙНІ ВПРАВИ ТА ІГРИ

ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

ЗМІСТ

ВСТУП  ......4 

 ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.      Вправи для розвитку моторики і уваги.....5

2.      Вправи для розвитку пам’яті та уваги.....5

3.      Вправи для визначення кольору, форми, величини....8

4.      Вправи для розвитку мислення та логіки…..12

5.      Корекційні вправи для неспокійних дітей………15

6.      Корекційні вправи для досягнення відповідної швидкості рухів...16

7.      Корекційні ігри....16

8.      Ігри із будівельним матеріалом….18

ДОДАТОК……..19

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ......

Вступ

Основне завдання навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку  – домогтися того, щоб ставши дорослими вони могли самостійно себе обслуговувати, виконувати в побуті і по можливості на виробництві спеціальні нескладні трудові операції, орієнтуватись в навколишньому середовищі.

Враховуючи особливості пізнавальної діяльності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку, потрібно спрощувати до мінімуму знання, які вони повинні засвоїти. При цьому їхня кількість може бути скорочена так, щоб дозволяла усвідомлено оволодіти ними. Оскільки для цих вихованців притаманна вкрай низька здатність до аналізу інформації, нерозуміння інформації, яка подається за допомогою мовлення, невміння утворювати причинно-наслідкові зв'язки, об'єднувати знання в одне ціле та несформованість інших вищих психічних функцій, потрібно якомога частіше використовувати конкретні приклади, матеріал розчленовувати на дрібні порції, забезпечувати всебічне використання наочності.

Лише в процесі практичних занять можна формувати у дітей з помірною розумовою відсталістю мовлення, коригувати недоліки їхнього мислення, формувати емоційно-позитивні якості особистості.

Для цих дітей потрібно організовувати заняття з предметно-практичної діяльності. Ці заняття мають бути спрямовані на корекцію їхнього сенсорного, моторного та розумового розвитку під час практичної діяльності з конкретними предметами, при виконанні ігрових, конструкторських завдань, у продуктивній діяльності, яка спрямовується вчителем.

Пропоную добірку корекційних вправ та ігор для розвитку дітей з помірною розумовою відсталістю.

Вправи для розвитку моторики і уваги

 1. Вправа «Повтори за мною».

Дитина повинна по інструкції:

 1. протягнути руки вгору, вниз, направо, наліво (якщо не знає «направо», «наліво», то «на вікно», «на двері»);
 2. показати витягнутою рукою на названий предмет (вікно, стіл, книга і т.д.);
 3. намалювати крейдою (олівцем) круг (паличку, хрестик) вгорі, внизу, праворуч, ліворуч дошки (зошита).

 

 1. Вправа «Який я сильний».

Вправа для пальців рук: розчепірити пальці, стиснути кулак – розтиснути; з стиснутого кулака по черзі випрямляти пальці.

 

 1. Скачувати з пластиліну кульки, змійки, ланцюжки.

 

 1. Вправа «Допоможи».

Перекладати дрібні предмети (кульки) із однієї коробки в іншу. Зібрати розсипані на підлозі дрібні предмети в коробку.

 1. Вправа «Я майстер».

Проколювати товстою голкою дірочки в товстому папері.

 

 1. Вправа «З’єднай».

Крейдою на дошці або олівцем на аркуш паперу ставлять дві крапки, дитина повинна пальцем провести лінію, що їх сполучає (крапки даються в різних напрямках).

 1. Вправа на рівновагу.

Дитина повинна:

 1. пройти по накресленій лінії (пряма, круг, хвиляста);
 2. пробігти по дошці, несучи який-небудь предмет.

 

Вправи для розвитку пам’яті та уваги

 1. Вправа «Швидко назви».

Вчитель показує дитині картинки і швидко їх прибирає. Дитина повинна по пам’яті назвати, що бачив.

 1. Кілька разів вдаряють по долоні або олівцем об стіл. Дитина повинна сказати, скільки разів.

 

 1. Вправа «Повтори за мною».

Проводиться ритмічний стукіт (паличкою об стіл). Від дитини вимагається повторити його.

 

 1. Вправа «Покажи».

Виконується який-небудь рух. Дитина по пам’яті повинна його повторити.

 

 1. Вправа «Не помились».

Дитині зав’язують очі, вчитель торкається його. Дитина повинна визначити скільки разів до нього торкнулися.

 

 1. Знайди, що змінилося. 

Перед дитиною кладеться 5-6 іграшок, вона повинна запам'ятати, як вони лежать, а потім закрити очі. В цей час 2 іграшки міняються місцями, потім дитина відкриває очі і повинна зрозуміти, що змінилося, та повернути іграшки на місця. Кількість змінюваних місцями іграшок збільшується, коли дитина може повністю відновити розташування всіх предметів.

 

 1. Вправа «Знайди відмінності».

Дитині пропонуються: а) серія картинок по дві картинки на кожній картці; у кожній картинці треба знайти п'ять відмінностей; б) картка з зображенням двох картинок, що відрізняються один від одного деталями. Необхідно знайти всі наявні відмінності.

 

Інструкція:«Подивися уважно на цю картку. На ній зображені дві картинки, що відрізняються одна від одної різними деталями. Необхідно швидко знайти всі наявні відмінності. Починай шукати».

 

 1. Вправа «Викладання візерунка з мозаїки».

Дитині пропонують за карткою-зразком викласти з мозаїки: цифри, букву, простий візерунок і силует.

 

Інструкція: «Подивися, на цій картці зображена цифра (буква, візерунок, силует). З мозаїки потрібно викласти точно таку саму цифру (букву, візерунок, силует), як на картці. Будь уважний. Приступай до роботи».

 

 

 1. Вправа «Нанизування намистинок».

 Дитині пропонують за зразком нанизати намисто.

 

Інструкція: «Подивися на це намальоване намисто. Ти хочеш сам зібрати намисто? Я дам тобі намистинки і дріт, на який потрібно нанизати одну за одною намистинки точно так само, як вони виглядають на малюнку».

 

 1.  Із яких клубків вив’язано шарф? Обведи їх кружечком. Як ти здогадався?

 

 1.  Подивись, де розташовані в першій таблиці сонечко, грибочок та квіточка. Закрий малюнок аркушем паперу і намалюй предмети у тому ж порядку (у тих самих клітинках) у другій таблиці.

 

 

 1.  Розфарбуй другу половинку картинки так само, як розфарбовано першу. Будь уважним, працюй не поспішаючи.

 

Вправи для визначення кольору, форми, величини

 1. Показується якась фігурка з кольорової геометричної мозаїки (ромб, круг, трикутник). Дитина повинна вибрати таку ж за формою (по кольору).

 

 1. Показується певна фігурка (з тієї ж мозаїки), а потім вона приби-рається. Дитина по пам’яті повинна підібрати таку ж.

 

 1. Розкладання різнокольорових кульок, кружечків, паличок в кучки по кольору.

 

 

 1. Складання різних пірамідок.

 

 1. Складання мотрійок.

 

 1. Будування ланцюжком кубиків однакового розміру і одного кольору. Будування кубиків різної величини в ряд за принципом поступового зменшення розміру кожного наступного кубика.

 

 1. Виставляють однорідні предмети різного розміру (грибочки, човники, ляльки і т.д.). Дитині пропонують показати найбільшу – найменшу.

 

 1. Розкладаються різні предмети контрастних кольорів. Дитині пропонують відокремити предмети одного кольору від предметів іншого кольору. Потім вчать правильно називати ці кольори; поступово вводять нові. Шляхом вправ на різних предметах, групуючи їх і називаючи колір, дитина навчається правильно розпізнавати і називати кольори. Можна використовувати намистинки, кульки, мотки ниток, смужки паперу, палички, прапорці, ґудзики, предмети, зроблені з пластиліну (кульки, ковбаски, яблучка) і т.д.

 

 1. «Сховай від дощику»

Дитині пропонується картка із зображенням парасольки. Під парасольку кладеться геометрична фігура і пропонується дитинізаховати під парасольку всі фігури такої ж форми.

 

 1.  «Розклади правильно»

На столі всі фігури одного кольору. Дитині пропонується розкласти фігури по коробках, на яких зображена форма фігур. За сигналом діти розкладають фігури по коробках.

 

 1. «Підбери за формою»

Дитині пропонується таблиця з силуетами різних геом. фігур різного розміру і набір геом. фігур. Діти викладають відповідні фігури на таблицю.

 

 1.  «Закрий віконце в будиночку»

Вчитель роздає дітям геометричні фігури різного кольору. На столах лежать різнокольорові будиночки з віконцями різної форми. Потрібно дітям закрити віконце відповідною фігурою.

 

 1.  «Заший фартушок»

Вчитель роздає дітям різнокольорові фартушки з «дірками». На столах лежать заплатки різного кольору і форми. Дітям пропонується зашити фартушки, правильно підібравши заплатки.

 

 1.  «Відкрий замок»

Вчитель роздає дітям ключі різної форми і просить відкрити замки, що лежать на столі. Треба бути уважним, тому що ключик підійде до замка з отвором відповідного кольору і форми.

 

 1.  «Якої фігури не вистачає»

Розглянути і назвати всі фігури, зображені у першій таблиці. З’ясувати, якої фігури не вистачає у кожній таблиці, і домалювати її.

 

 1.  «Зафарбуй намистинки»

Яким кольором треба зафарбувати намистинки?

 

 1.  «Домалюй фігурки»

Розглянути малюнок. Домалювати у пустих клітинках фігурки, яких не вистачає.

 

 1.  «Домалюй намистинки»

Домалювати намистинки, яких не вистачає. Назвати їх колір і форму.

 1.  «Знайди відмінності»

Розглянути картинки, знайти відмінності.

 

 1.  «Посади квітку у горщик»

З’єднати лінією квітку з горщиком такого самого кольору. Назвати кольори.

 

 1.  «Відшукай предмети»

Розглянути картинку. Знайти чотири предмети, намальовані на ній.

 

 1.  «Який предмет зайвий?»

Визначити, який предмет у групі є зайвим. Розфарбувати кружечок у центрі основним кольором.

 

Вправи для розвитку мислення та логіки

 

 1. Допоможи Коту в чоботях підібрати собі другий чобіт.

 1. Розглянь малюнки. Подумай і з’єднай лініями пов’язані між собою предмети.

 

 1. Уважно розглянь таблицю. Чого не вистачає у рядках? Домалюй. Як одним словом назвати зображені предмети?

 

 1. Як ти вважаєш, що забув намалювати художник. Вибери потрібні предмети з жовтого квадратика.

 

 1. Розглянь малюнки. Подумай і з’єднай пов’язані між собою предмети.

 1. Знайди потрібну латку до кожної футболки.

 

 1. «Де чия тінь?»

З’єднай кошенят з їхніми тінями.

 1. «Що намальовано неправильно?»

 

 1. Розглянь малюнки. Як ти вважаєш, якою була кульбабка спочатку? Якою вона стала потім? Покажи стрілочками, як росла кульбабка.

 

 1.  «Їстівне – неїстівне»

Закресли усе неїстівне і обведи у кружечок усе їстівне.

 

Корекційні вправи для неспокійних дітей

Для неспокійних, імпульсивних дітей доцільно заняття чергувати зі спеціальними вправами, які вимагають спокою і самовладання.

Ці вправи можуть бути наступними:

 1. Посидіти спокійно 5-10-15 секунд.
 2. Посидіти мовчки, заклавши руки за спину.
 3. Повільно мовчки проводити рукою по краю стола.
 4. Тихо встати і сісти.
 5. Тихо пройти до вікна (до двору), повернутися на своє місце і сісти.
 6. Тихо підняти і опустити книжку (можна кілька разів).
 7.  

 

 

Корекційні вправи для досягнення відповідної швидкості рухів

Ці вправи доцільно проводити з інертними, малорухливими дітьми.

 1. Прибрати зі столу руки швидко по команді.
 2. Швидкі рухи по команді (підняти руку, простягнути в сторону і т.д.).
 3. Швидко постукати по столу 3, 4, 5 раз.
 4. Швидко вийти з-за столу, сказати своє ім’я (або вік, або адресу) і сісти на місце.
 5. Швидко підняти якийсь предмет (попередньо вчитель його упускає).
 6. Швидко витерти дошку.
 7. У швидкому темпі називати показувані предметні картинки.
 8. Коли дитина навчиться складати пірамідку, збирати мотрійку, можна влаштовувати з нею змагання «Хто швидше». Вчитель одночасно з нею складає таку ж пірамідку, іноді випереджаючи дитину, іноді надаючи «перемогу» їй.

Корекційні ігри

Гра «Що змінилось?»

1-й варіант. Перед дитиною ставиться іграшковий автомобіль, у нього садять декілька котиків (3-4). Дитині пропонується уважно подивитися і запам’ятати. Потім вона повинна закрити очі. Один котик приймається. Відкривши очі, дитина визначає, що змінилось.

2-й варіант. На стіл ставляться два кубики (червоний і зелений). Дається вказівка: «Подивись уважно і запам’ятай. Тепер закрий очі». Ставиться ще червоний кубик. Дитина повинна визначити, який кубик добавився або що змінилося.

Цю гру можна широко варіювати, використовуючи різні іграшки та предмети. Гра розвиває увагу, спостережливість, пам’ять.

Гра «Квітка і метелик»

Гру краще проводити з декількома дітьми.

Із паперу зроблені квіти різного кольору і відповідні їм за кольором метелики. Ставляться квіти. Кожній дитині дається метелик якогось одного кольору (жовтий, білий, червоний). Вчитель каже: «Жовтий метелик, лети на свою квітку». Дитина, в руках у якої жовтий метелик, виходить і садить його на жовту квітку. Те ж саме повторюється з метеликами інших кольорів.

В цю гру можна грати і з однією дитиною. Із поданих їй 3-4 метеликів різного кольору слід вибрати такого по кольору, що називає вчитель і посадити його на відповідну квітку.

Гра «Маленька господиня»

Мета гри – розвиток у дітей навичок самообслуговування, формування уміння слухати інструкцію (вказівку) і виконувати її. Використовуються іграшкові лялькові меблі, посуд. Дитині пропонується обставити кімнату. Дається одна вказівка, дитина її виконує. Після цього дається інша вказівка. Наприклад: «Поставити шафу, диван, стіл, стільці» і т.п. «Посади ляльку. Дай їй тарілку. Налий туди борщ. Погодуй її. Прибери посуд. Поклади ляльку спати» і т.п. (кожного разу виконується тільки одна дія).

Цю гру можна використовувати і для розвитку мовлення. Дитина повинна розповідати про те, що вона робить. Наприклад: «Я саджу ляльку. Я даю їй тарілку. Наливаю їй борщ. Я годую ляльку.» і т.п.

Ігри із будівельним матеріалом

 1. Дитина будує за показом або по словесній інструкції.

За показом. Вчитель кладе кубик. Дитина повинна зробити  те ж саме. На цей кубик кладеься інший. Дитина виконує цю ж саму дію.

По словесній інструкції. Вчитель мовою регулює дії дитини. «Візьми червоний кубик, біля нього постав такий же» і т.д. Деякі діти добре підпорядковують свої дії словесній регуляції і таким чином вчаться виконувати багато завдань.

 1. Дитина будує за зразком.

Подається нескладний зразок і пропонується: «Побудуй таку ж саму лавку» («хатинку», «садок» і т.д.). Якщо дитина не може виконати завдання самостійно, слід їй в цьому допомогти.

 1. Дитина будує за власним задумом.

 

 

 

 

Додаток 1

 

«Заший фартушок»

 


 

«Якої фігури не вистачає»

 

«Домалюй фігурки»

 

                       

«Посади квітку у горщик»

 

 

 

«Який предмет зайвий?»

 

 

«Підбери латки до килимків»

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Д.Альхаус, Э.Дум «Колір, форма, кількість», Москва, Просвітництво, 1984 р.
 2. Л.В. Артемова «Навчайте граючись», - К. «Таміріс», 1997 р.
 3. Б.П. Нікітін «Сходинки творчості або розвиваючі ігри», Москва, Просвітництво, 1991р.
 4. Федієнко В., Хаджинова В. «Веселі кольори», ВД «Школа», 2005 р.
 5. Федієнко В., Хаджинова В. «Мислення та логіка», ВД «Школа»,2005 р.
 6. Федієнко В., Хаджинова В. «Пам’ять та увага», ВД «Школа», 2005 р.
 7. Федієнко В., Хаджинова В. «Форма та розмір», ВД «Школа», 2005 р.

 

 

 

Логін: *

Пароль: *